//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Византијска гробница код јагодинмалског моста са мартиријумом проглашена је за културно добро-археолошко налазиште. 
Мартиријум је правоугаоне основе саграђен од опека и омалтерисан водонепропусним малтером. Унутрашњост је подељена на четири аркосолијума засведене бачвастим сводом, унутар којих су полагани покојници. Аркосолији су били ограђени оградом од масивних камених плоча, чије основе се виде и данас. На западном зиду мартиријума су три нише од којих је средишња највиша. Много касније уз источну страну мартиријума ископана је тробродна базилика. Базилика је хеленистичког типа. Зидана је наизменичном употребом камена и опеке. Унутрашње зидне површине базилике биле су прекривене мозаиком, мермерном оплатом, живописом. 1962.године откривен је ранохришћански дечији саркофаг од олова испред улаза у мартиријум.
Базилика мученика у Нишу пружа прилику да се прати развој архитектонске форме и укаже на који начин су грађевине образовале култ мученика и светог места, где је настао и развио се култ мученика. Гробница са базиликом се налази у оквиру ширег простора на коме се протеже „Јагодинмалска некропола“.

Литература

– Ђ. Мано-Зиси, Д. Јовановић, Археолошко испитивање Нишке тврђаве и Јагодин мале у Нишу, Гласник Српске академије наука IV- 2, 1952, 367.
– Љ. Зотовић, Н. Петровић, Јагодин мала у Нишу. Античка некропола, Старинар IX-X (1958-1959), 1959, 382-383; Старинар XI (1960), 1961, 246-247; Некропола, Народни музеј Ниш, Ниш 1968.
– П. Петровић, Ниш у античко доба, Ниш 1976.
– Г. Милошевић, Мартиријум и гробљанска базилика у Јагодин мали у Нишу, у: Ниш и Византија, Зборник радова II, ур. М. Ракоција, Ниш 2004, 124.
– Г. Јеремић, Сахрањивање у касној антици у Наису – пример некрополе у Јагодин мали, Константин велики и Милански едикт 313, Рађање хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије, Народни музеј у Београду, Београд 2013, 126–135, 248–279.
– Г. Јеремић, Касноантичка некропола у Нишу (Naissus) –континуитети и дисконтинуитети у проучавању, Антика некад и сад: значај, улога и наслеђе кроз векове, Зборник радова са 11. скупа 2017.; Друштво за античке студије Србије, Београд 2018, 114–127.
Рановизантијска гробница са фрескама, Културно наслеђе Србије, заштита и уређење, Београд 1982, 41.

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Византијска гробница код Јагодинмалског моста са мартиријумом

АДРЕСА:
Ниш – Пантелеј

ОПШТИНА:
Ниш – Пантелеј

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 43, 10.12.1992. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 1012, 14.7.1993. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
Претпоставља се да је грађена током V или VI века

КАТЕГОРИЈА:
Археолошко налазиште 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 135/49 од 25.01.1949. године