//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Шта треба да знате ако сте власник непокретног културног добра

 Власник или држалац споменика културе, односно власник или корисник објекта који је део просторно културно-историјске целине, требало би да знате следеће:

Споменици културе и просторно културно-историјске целине су врсте непокретних културних добара.

Просторно културно-историјска целина јесте урбано или рурално насеље или група појединачних или повезаних грађевина које због својих архитектонских одлика, хомогености или положаја у простору поседују посебне вредности са културног, историјског, уметничког, етнолошког, антрополошког и научног гледишта.

Споменик културе је појединачни непокретни објекат од културног, историјског, архитектонског, археолошког, уметничког, етнолошког, техничког, палеонтолошког значаја или другог друштвеног значаја.

Културна добра према категорији су: 

 1. културно добро;
 2. културно добро од великог значаја;
 3. културно добро од изузетног значаја.

Завод за заштиту споменика културе Ниш врши делатност заштите и очувања непокретних културних добара и то за културна добра и културна добра од великог значаја. Делатност заштите културних добара од изузетног значаја у надлежности је Републичког завода за заштиту споменика културе Београд.

Власник, односно држалац непокретног културног добра има право:

 1. да користи културно добро и добро под претходном заштитом на начин који је у складу с законом и мерама утврђеним на основу закона;
 2. да спроводи мере заштите с пажњом доброг домаћина;
 3. на правичну накнаду у случају забране коришћења или ограничења коришћења културног добра и добра под претходном заштитом;
 4. на накнаду штете коју трпи услед мере којом је обезбеђена доступност културног добра јавности;
 5. на ослобађање од плаћања такси, пореза и других дажбина у вези са заштитом, коришћењем и располагањем у складу са пореским законом;

 Власник, односно држалац непокретног културног добра дужан је да: 

 1. чува и одржава културно добро и спроводи утврђене мере заштите;
 2. неодложно обавештава установу заштите о свим правним и физичким променама насталим у вези с културним добром и добром под претходном заштитом;
 3. дозволи научна и стручна истраживања, техничка и друга снимања као и извођење мера техничке заштите на културном добру у складу с одредбама овог закона;
 4. обезбеди доступност културног добра јавности.

 Власник, односно држалац непокретног култрног добра не сме да:

 1. користи културно добро у сврхе које нису у складу с његовом природом, наменом и значајем или на начин који може довести до оштећења културног добра;
 2. раскопава, руши, преправља, презиђује, прерађује или врши било какве радове који могу нарушити својства културног добра без утврђених услова и сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе.

Пре извођења било каквих радова на непокретном културном добру, власник, односно држалац је у обавези да се обрати надлежном заводу за заштиту споменика културе ради утврђивања услова за предузимање мера техничке заштите. Након што надлежни завод утврди услове под којима се радови могу изводити, инвеститор је у обавези да изради пројектну документацију и да на исту затражи сагласност надлежног завода. Након што надлежни завод за заштиту споменика културе да сагласност на пројектну документацију, може се отпочети са извођењем радова, уз поштовање обавеза утврђених прописима који регулишу област планирања и изградње.

Ако се рaдови нa непокретним културним добримa изводе без утврђених условa зa предузимaње мерa техничке зaштите или без сaглaсности нa пројекaт и документaцију, нaдлежни зaвод зa зaштиту споменикa културе зaбрaниће дaље извођење рaдовa и поднети зaхтев нaдлежном оргaну зa рушење, односно поврaћaј у првобитно стaње објектa, о трошку инвеститорa.

Ако се рaдови нa непокретном културном добру не изводе у склaду с пројектом и документaцијом нa које је дaтa сaглaсност зa извођење тих рaдовa, нaдлежни зaвод зa зaштиту споменикa културе обустaвиће привремено рaдове и утврдити рок зa испуњење условa зa нaстaвaк тих рaдовa. Уколико инвеститор не обустaви рaдове, нaдлежни зaвод поднеће зaхтев нaдлежном оргaну зa рушење, односно зa поврaћaј у првобитно стaње објектa о трошку инвеститорa.

Добра под претходном заштитом третирају се исто као и непокретна културна добра. Сва наведена права и обавезе власника и држалаца непокрених културних добра односе се и на власнике и држаоце добара под претходном заштитом.