//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Завод за заштиту споменика културе Ниш током августа, септембра и октобра 2022. године, спроводи претходна заштитна археолошка истраживања – ископавања на простору археолошког локалитета Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали, на к.п. бр. 2118 и 2123 К.О. Ниш-Пантелеј у Јагодин Мали у Нишу. На предметним катастарским парцелама, планира се изградња стамбено-пословног објекта. Инвеститор планиране изградње је инвеститор и заштитних археолошких ископавања, у складу са Законом.

Археолошки локалитет Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали представља главну градску некрополу Наисуса и коришћена је, према до сада прикупљеним подацима, у периоду између 4. и 6. Века. Археолошки локалитет се у највећој мери везује за ранохришћански период. Поред тога што пружа податке за научно проучавање становника античког Ниша и њихових погребних обичаја, значај овог локалитета се огледа и у директној вези са Миланским едиктом кога је 313. године донео император Константин.

Слободно исповедање вере, хришћанима је истовремено омогућено да се слободно и сахрањују у складу са својим уверењима. Материјални доказ тог ослобођења заправо представља и археолошки локалитет Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали.

Некропола у Јагодин Мали представља један од најстаријих ранохришћанских археолошких локалитета на овом делу Балкана.

О распростирању главне градске некрополе Наисуса, подаци се прикупљају од 1888. године, након ослобођења Ниша од Турака, када је и отпочела урбанизација овог градског насеља.

Досадашњи приступ заштити овог археолошког локалитета заснивао се на појединачном открићу гробних целина током извођења грађевинских радова, обустави легално пријављених грађевинских радова и евентуално, археолошких истраживања остатака археолошког наслеђа. Анализом свих прикупљених и расположивих података о археолошким налазима – гробних целина у Јагодин Мали, утврђен је веома висок степен уништења археолошког наслеђа.

Због наведеног, почетком 2022. Године промењен је правни статус овог археолошког локалитета у смислу Закон о културним добрима и Закона о културном наслеђу, што у пракси значи да је на простору археолошког локалитета у Јагодин Мали неопходно обавити археолошка ископавања пре израде пројекта изградње.

 

Током спровођења претходних заштитних археолошких истраживања – ископавања на простору археолошког локалитета Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали, на к.п. бр. 2118 и 2123 К.О. Ниш-Пантелеј у Јагодин Мали у Нишу, на површини од око 450 m2, откривено је преко 100 гробних целина из касноантичког периода. Откривене гробне целине нису једнообразне већ су представљене са више различитих типова и врста, од слободно укопаних гробова (36), преко више типова гробних цисти (гробне конструкције које нису зидане – 45) и више типова зиданих гробова (13) до зиданих гробница (5), од којих је највећи број засведених (4).

Готово сви откривени гробови су гробови инхумираних индивидуа, али је 1 гроб са инцинерацијом, односно спаљеном индивидуом.

Преко 30% откривених гробних целина припадају дечијим гробовима, што представља једну од специфичности ове кампање археолошких ископавања.

Поред тога што су потврђени готово сви до сада установљени типови гробних целина, констатовано је и више нових типова гробних целина – посебних типова гробних цисти, зиданих гробова, али и зиданих гробница.

Посебно значајни су налази зиданих гробница, којих је пронађено укупно 5. Свака од 5 откривених гробница припадају засебним типовима, од чега су 2 типа новооткривени. 4 гробнице су засведене, док је једна гробница изузетно специфична и представља тип гробнице са каменим плочама постављеним на две воде. Од засведених гробница, присутни су следећи типови: полуобличаста засведена гробница наткривена са кречним малтерним нивоом изнад свода и дромосом, полуобличаста засведена гробница са хидростатичким малтером, засведена гробница са хидростатичким малтером бачвастог облика и засведена гробница бачвастог облика.

Од покретних археолошких налаза, осим спорадичних налаза новчића и налаза керамичких посуда, најбројнији су налази минијатурних стаклених посуда – балсамаријума. Спорадично су регистровани и налази личног накита – перле од стакла, стаклене пасте и изузетно ћилибара.

Већина гробова не садржи гробне прилоге, с обзиром да се у највећем броју случајева ради о хришћанским гробовима у којима су прилози реткост.

Археолошким истраживања која су спроведена у оквиру предметне кампање није у потпуности истражен читав простор од 450 м2. Посебну карактеристику ових археолошких истраживања представља чињеница да је до открића 4 засведене гробнице дошло пред крај кампање. С обзиром да археолошка истраживања засведених гробница захтевају специјалан истраживачки и конзерваторски приступ, у оквиру предметне истраживачке кампање засведене гробнице нису могле бити истражене.

Поред наведеног, спроведеним археолошким истраживањима констатовано је постојање најмање још једног, старијег хоризонта сахрањивања и то старијег од половине 4. века, што баца једно потпуно ново светло на досадашња сазнања о касноантичкој и ранохришћанској некрополи Наисуса.

Изузетно богато археолошко наслеђе које је откривено претходним заштитним археолошким истраживањима вишеструко је значајно.

Посебан значај се огледа у томе што је управо захваљујући променом приступа у заштити овог археолошког локалитета план некрополе констатован пре извођења изградње, односно пре ископа грађевинске механизације. Констатована је велика густина распростирања гробних целина – мање од 4м2 по 1 гробној целини. Поређења ради, ранијим истраживањима је констатована густина распростирања гробних целина 3, 4 или 5 пута мања.

Налази зиданих гробница, посебно су значајни како због чињенице да су све осим једне неоштећене ранијом изградњом тако и због богатства архитектуре, које по свом типу и квалитету израде упућују на закључак да се ради о гробницама које су осликане фрескама.

Поред чињенице да је неопходно наставити са истраживањима како би откривено археолошко наслеђе у потпуности могло бити сагледано и валоризовано у оквиру планиране изградње, спроведеним археолошким истраживањима је потврђено али и додатно увећано досадашње сазнање да се ради о главној градској некрополи Наисуса чија је основна карактеристика рано хришћанство и карактеристични разноврсни типови гробне архитектуре и које у потпуности прати настанак и развој римског Наисуса.