//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Студија заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа на простору „Старог Вулкана“, „Фабрике коже Ђука Динић“ и реке Нишаве, израђена је у корист наручиоца „Тесла парк“ д.о.о Ниш. У протеклом периоду тим Завод за заштиту споменика културе Ниш је спровео вишефазно истраживање којим је обухваћено прикупљање података на терену путем методе директног мерења (архитектонско мерење и фотограметрија), прикупљање техничке, писане и фото документације из релевантних институција и систематизовања библиотечке базе. Истраживање је обухватило и проучавање документације из Историјског архива Југославије и Историјског архива Ниша. 

Најзначајније историјске целине које обрађује Студија заштите на предметном подручју јесу: знаменито место ,,Јеврејско гробље“ и индустријско – пословни комплекс који чине ,,Стари Вулкан” и „Фабрика коже Ђука Динић“.

Зграда „Старог Вулкана“, која се налази на адреси Даничићева 11, у прошлости је припадала Парном млину „Константин”. Затим је носила назив „Фабрика гума Балкан” и „Фабрика гума Вулкан”. „Фабрика за прераду коже Ђука Динић“, која је у прошлости носила назив „Фабрика коже Нишке трговачке банке“, налази се у Улици Аце Стојановића 12. Знаменито место ,,Јеврејско гробље“ (утврђено непокретно културно добро) налази се на простору између улица Ивана Милутиновића и Мраморске.

Израда студије реализована је у складу са уговором склопљеним са наручиоцем Привредним друштвом „Тесла парк“ д.о.о Ниш.

Студија заштите непокретних културних добара и градитељског налеђа на простору Старог Вулкана, Фабрике коже Ђука Динић и реке Нишаве

У изради студије заштите непокретних културних добара и градитељског налеђа на простору „Старог Вулкана“ „Фабрике коже Ђука Динић“ и реке Нишаве учествовали су:

аутори:

– Небојша Босанац, дипл. инж. грађ. – конзерватор
– др Александра Мирић, дипл. инж. арх. – конзерватор
– Милена Јовановић, дипл. инж. арх.
– Жижа Стојичић Драгичевић, дипл. етнолог – конзевратор
– Никола Миловановић, мастер историчар – конзерватор
сарадници:
– Иван Андрејевић, дипл. инж. арх. – конзерватор
– Ивана Цветковић, дипл. инж. арх. – конзерватор
– Ђорђе Стошић, дипл. историчар – конзерватор
– Горан Радосављевић, дипл. инж. арх. – конзерватор
фотогаметрија:
– Александар Нишкић, дипл. инж. арх.
техничка документација:
– Наталија Цветковић, студент арх.
– Милица Миленковић, студент арх.
– Горица Миленковић, студент арх.
– Анастасија Тасић, студент арх.