//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom
Поглед из ваздуха на реку Власину и Стари млин у Власотинцу, и део старе чаршије

Завод за заштиту споменика културе Ниш је под покровитељством Министарства културе Републике Србије током 2023. године реализовао пројекат: „Увид у стање непокретних културних добара у општинама Власотинце и Бабушница и израда Елабората заштите старе чаршије Власотинца“.

Пројекат подразумева увид у стање фонда непокретних културних добара на предметној територији, али и валоризацију и правну заштиту јединственог и аутентичног градитељског наслеђа градског језгра – старе чаршије Власотинца. Реализација Пројекта има за циљ да препозна и заштити значајно градитељско наслеђа ове варошице, понуди смернице за његову заштиту, очување, унапређење стања и укључивање у развојне токове.

Истраживања су обухватила идентификовање и мапирање градитељског наслеђа, његово вредновање и разумевање, као и архитектонско мерење и техничко снимање више десетина грађевина. За потребе валоризације прикупљена је архивска или друга документација. Применом савремене методологије истраживања креирани су 3д фотограметријски модели за више од 30 појединачних грађевина и четири просторне целине. Циљ истраживања је да се створе основни предуслови за остварење целокупног поступка правне заштите, припреме Елаборат и Студија заштите Старе власотиначке чаршије и заштити јединствено и аутентично наслеђе Власотинца. Дигитална документација градитељског наслеђа се може погледати овде.

Екипа Завода за заштиту споменика културе Ниш која је реализовала пројекат:

Ивана Цветковић, дипл. инж. арх. – конзерватор
Ђорђе Стошић, дипл. историчар – конзерватор
Лазар Динић, маст. инж. арх.
Соња Станковић маст. инж. арх.
Данијела Радовановић дипл. инж. арх.
Никола Миловановић, маст. историчар – конзерватор
Небојша Босанац, дипл. инж. грађ. – конзерватор
фотограметрија: Александар Никшић, дипл. инж. арх.

На изради Елабората и Студије заштите Старе власотиначке чаршије учествовале су уважене колеге са Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу проф. др. Ана Момчиловић Петронијевић и проф. др. Мирко Станимировић.