//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Трансдиерна је археолошко налазиште у Текији код Кладова. Чини веће римско утврђење са округлим кулама на угловима и насељем које се развило као подграђе. Трансдиерна је настала у I веку и сматра се седиштем VII Клаудијеве легије. Саграђена је од опеке и земље. Квадратне је основе. Бедеми су ојачани кулама на угловима утврђења и ровом око ње. Године 1934. на овом месту је подигнута зграда Ђердапске речне управе. Тада су откривени остаци утврђења. Рекогносцирањем које је спроведено 1962. године констатовано је да се на десној обали Текијског потока налазе остаци кастела. Дана 25.05.1966. године је овај локалитет утврђен за културно добро и истог дана је уписан као потопљен локалитет. Шездесетих година ХХ века до тренутка повећања водостаја и плављења локалитета спроведена су археолошка истраживања. Предмет истраживања биле су обе стране Текијског потока. На левој обали овог потока откривено је утврђење из периода I века. На десној обали потока, потврђени су остаци фортификације са кулама димензија 32х25 метара. Све куле на овог утврђења осим оне на источној страни су биле делимично очуване. Ово утврђење је подигнуто средином IV века и периода владацине Диоклецијана.  Била је део римског система утврђења познатог као Дунавски лимес.

Литература

– Цермановић-Кузмановић Александрина, Античке светиљке из Текелије (Transdierna), Споменица Бранка Гавле, 1991, 171-178
– Cermanovic-Kuzmanovic Aleksandrinaa Die Sigillatafunde aus Tekija (Transdierna), Старинар Српског археолошког друштва, 1989, 225-29
– Cermanovic – Kuzmanovic Aleksandrina, Einige Bemerkungen zu den Bronzegegenständen aus Transdierna (Tekija), Збрник Народног музеја Археологија, 1994, 77-79
– Шпехар Перица, Материјална култура из рановизантијских утврђења у Ђердапу

 

 

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Део византијске некрополе

АДРЕСА:
Текија

ОПШТИНА:
Кладово

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 14, 18.4.1983. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 60, 20.3.1986. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
III-VI век

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Решење Републичког завода за заштиту споменика културе број 538/1 од 25.051966. године