//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Праисторијско насеље Кучајна је вишеслојно праисторијско насеље позиционирано на југозападној периферији Бора, на падини окренутој ка истоку, изнад ушћа Кучајског и Мартиновог потока. Површина локалитета је око 0,38 хектара. Заштитним археолошким истраживањима откривено је вишеслојно насеље из старијег неолита (7– 6. миленијум п.н.ере), са остацима стамбене архитектуре, затим из старијег енеолита (4. миленијум п.н. ере) као и из бронзаног доба, односно прелазног периода из бронзаног у гвоздено доба (2. миленијум п.н. ере). Археолошко налазиште Кучајна је једно у низу праисторијских насеља која су формирана у непосредној близини површинског депозита бакра у околини Бора.

Резултати истраживања овог пространог насеља протостарчевачке, односно старчевачке културне групе преметалуршког периода, откривају начин живота првих сточарско-земљорадничких заједница које су се појавиле на овој територији пре око осам хиљада година. Услед дејства ерозије стратиграфија локалитета је поремећена. Судећи према подацима аутора истраживања, насеља из металних доба су имала надземне стамбене објекте, са пећима и огњиштима. Најбољи пример вишевековне експлоатације представља рудиште у Кучајни, које је експлоатисано током праисторије, античког периода, средњег века, турске и краткотрајне аустроугарске окупације, потом током првог српског устанка, друге половине XIX века, другог светског рата и касније.

О дуготрајној експлоатацији рудног богатства сведоче многобројни налази праисторијских камених рударских батова унутар окана. Истраживањима на Кучајни откривено је доста предмета култне намене, зооморфних фигурина, амулета и једна антропоморфна фигурина, које су карактеристичне за Протостарчево и рани неолит централног Балкана.
Заштитна истраживања на локалитету праисторијско насеље Кучајна изведена су 1985-1988. године под руководством И. Јанковића, З. Станојевић и Б. Јовановића. Систематска истраживања обављена су у периоду 2004-2007. године у организацији И. Јовановића и Музеја рударства и металургије у Бору.

Литература

– D. Srejović, Kučajna, in (ed.) The Neolithic of Serbia, University of Belgrade and Center for Archaeological Research, 1988, Belgrade: 77-78.
– Kučajna kod Bora, Neolitsko i bronzanodobsko naselje, Arheološki pregled 29, Ljubljana: 47-49.
– А.Капуран, А.Булатовић, И.Јовановић, Насеља раног неолита у Тимочкој крајини и залеђу Ђердапа, Старинар LX, Археолошки Институт, Београд. 2010. 

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Праисторијско насеље Кучајна

АДРЕСА:
Бор

ОПШТИНА:
Бор

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 41, 6.3.1991. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 93, 24.4.191. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
5500-1000. год. п.н.е.

КАТЕГОРИЈА:
Археолошко налазиште 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука Извршног савета СО Бор број 633-1/88-01 од 29.12.1988. године.