//Zamena teksta read more u cirilicu opsirnije // Kako napraviti mrezu Divi bloga jednakom visinom

Опис непокретног културног добра

Остаци фортификације Кастел на Мирочу се налази у селу Мироч, на истоименој планини, налази се римско утврђење и цивилно насеље Герулата (Gerulata). Утврђење је штитило пут који је спајао долину Поречке реке и римско утврђење и град у близини данашње Брзе Паланке (Egeta). Овај пут се рачвао од главне подунвске комуникације (Via militaris) на 6 km југозападно од утврђења на Великом Грацу (Taliata), код кастела на ушћу Голубињске реке (Columbina) и скраћивао је војну цесту у Кључ, а имао је и економски значај.

Иако нису вршена археолошка ископавања, рекогносцирањем терена и геофизичким снимањима, утврђено је да се ради о каструму правоугаоне основе. Остаци фортификације Кастел на Мирочу имају димензије 144 х 120 m, који је дужим странама оријентисан у правцу север-североисток – југ-југозапад, са кулама на угловима, по једном капијом и више кула и на сва четири бедема. У средишњем делу унутрашњости утврђења геомагнетном методом геофизичке проспекције 2010. године је откривена велика грађевина правоугаоног тлоцрта, зграда команде каструма, principia. У околини каструма Gerulata, у данашњем селу Мироч, констатовани су трагови великог урбаног насеља (vicus, civitas). Према налазима, које су мештани прикупили у својим баштама, Герулата је настала почетком века II и трајала је до краја VI века. 

Током 2021. године Археолошки институт Београд, започео је систематска истраживања утврђења на Мирочу. Археолошка ископавања настављена су и 2023. године у оквиру Пројекта „Лимес у Србији – Унескова светска културна баштина – Истраживање утврђења Мироч – Герулата“. Пројекат је подржало и Министарство културе Републике Србије

Кастел на Мирочу је утврђен као археолошко налазиште 1986. године.

Литература

 

НАЗИВ НЕПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ ДОБРА:
Остаци фортификације Кастел на Мирочу

АДРЕСА:
Мироч

ОПШТИНА:
Мајданпек

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У РЕГИСТАР:
АН 42, 6.3.1991. године

БРОЈ И ДАТУМ УПИСА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР:
АН 94, 24.4.191. године

ПЕРИОД ГРАДЊЕ (ДАТОВАЊЕ):
I-VI век

КАТЕГОРИЈА:
Археолошко налазиште 

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗА НКД:
Одлука Извршног савета СO Мајданпек број 06-35/10 од 08.10.1986. године.