Заштитна археолошка истраживања - ископавања археолошког локалитета Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали

Завод за заштиту споменика културе Ниш током августа, септембра и октобра 2022. године, спроводи претходна заштитна археолошка истраживања - ископавања на простору археолошког локалитета Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали, на к.п. бр. 2118 и 2123 К.О. Ниш-Пантелеј у Јагодин Мали у Нишу. На предметним катастарским парцелама, планира се изградња стамбено-пословног објекта. Инвеститор планиране изградње је инвеститор и заштитних археолошких ископавања, у складу са Законом.

Panorama Jagodinmalske nekropoleАрхеолошки локалитет Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали представља главну градску некрополу Наисуса и коришћена је, према до сада прикупљеним подацима, у периоду између 4. и 6. Века. Археолошки локалитет се у највећој мери везује за ранохришћански период. Поред тога што пружа податке за научно проучавање становника античког Ниша и њихових погребних обичаја, значај овог локалитета се огледа и у директној вези

 IKI2408 са Миланским едиктом кога је 313. године донео император Константин. Слободно исповедање вере, хришћанима је истовремено омогућено да се слободно и сахрањују у складу са својим уверењима. Материјални доказ тог ослобођења заправо представља и археолошки локалитет Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали.

Некропола у Јагодин Мали представља један од најстаријих ранохришћанских археолошких локалитета на овом делу Балкана.

О распростирању главне градске некрополе Наисуса, подаци се прикупљају од 1888. године, након ослобођења Ниша од Турака, када је и отпочела урбанизација овог градског насеља.

Досадашњи приступ заштити овог археолошког локалитета заснивао се на појединачном открићу гробних целина током извођења грађевинских радова, обустави легално пријављених грађевинских радова и евентуално, археолошких истраживања остатака археолошког наслеђа. Анализом свих прикупљених и расположивих података о археолошким налазима - гробних целина у Јагодин Мали, утврђен је веома висок степен уништења археолошког наслеђа.

 IKI5544Због наведеног, почетком 2022. Године промењен је правни статус овог археолошког локалитета у смислу Закон о културним добрима и Закона о културном наслеђу, што у пракси значи да је на простору археолошког локалитета у Јагодин Мали неопходно обавити археолошка ископавања пре израде пројекта изградње.

Претходна заштитна археолошка ископавања на к.п. бр. 2118 и 2123 К.О. Ниш-Пантелеј у Јагодин Мали у Нишу која спроводи Завод за заштиту споменика културе Ниш представљају једна од првих археолошких ископавања на овом археолошком локалитету, на већем простору, која се спроводе пре почетка извођења грађевинских радова.

Током спровођења претходних заштитних археолошких истраживања - ископавања на простору археолошког локалитета Касноантичка и ранохришћанска некропола Наисуса у Јагодин Мали, на к.п. бр. 2118 и 2123 К.О. Ниш-Пантелеј у Јагодин Мали у Нишу, на површини од око 450 m2, откривено је преко 100 гробних целина из касноантичког периода. Откривене гробне целине нису једнообразне већ су представљене са више различитих типова и врста, од слободно укопаних гробова (36), преко више типова гробних цисти (гробне конструкције које нису зидане - 45) и више типова зиданих гробова (13) до зиданих гробница (5), од којих је највећи број засведених (4).

 IKI5845Готово сви откривени гробови су гробови инхумираних индивидуа, али је 1 гроб са инцинерацијом, односно спаљеном индивидуом.

Преко 30% откривених гробних целина припадају дечијим гробовима, што представља једну од специфичности ове кампање археолошких ископавања.

Поред тога што су потврђени готово сви до сада установљени типови гробних целина, констатовано је и више нових типова гробних целина - посебних типова гробних цисти, зиданих гробова, али и зиданих гробница.

Посебно значајни су налази зиданих гробница, којих је пронађено укупно 5. Свака од 5 откривених гробница припадају засебним типовима, од чега су 2 типа новооткривени. 4 гробнице су засведене, док је једна гробница изузетно специфична и представља тип гробнице са каменим плочама постављеним на две воде. Од засведених гробница, присутни су следећи типови: полуобличаста засведена гробница наткривена са кречним малтерним нивоом изнад свода и дромосом, полуобличаста засведена гробница са хидростатичким малтером, засведена гробница са хидростатичким малтером бачвастог облика и засведена гробница бачвастог облика.

 IKI5823Од покретних археолошких налаза, осим спорадичних налаза новчића и налаза керамичких посуда, најбројнији су налази минијатурних стаклених посуда - балсамаријума. Спорадично су регистровани и налази личног накита - перле од стакла, стаклене пасте и изузетно ћилибара.

Већина гробова не садржи гробне прилоге, с обзиром да се у највећем броју случајева ради о хришћанским гробовима у којима су прилози реткост.

Археолошким истраживања која су спроведена у оквиру предметне кампање није у потпуности истражен читав простор од 450 м2. Посебну карактеристику ових археолошких истраживања представља чињеница да је до открића 4 засведене гробнице дошло пред крај кампање. С обзиром да археолошка истраживања засведених гробница захтевају специјалан истраживачки и конзерваторски приступ, у оквиру предметне истраживачке кампање засведене гробнице нису могле бити истражене.

 IKI0135Поред наведеног, спроведеним археолошким истраживањима констатовано је постојање најмање још једног, старијег хоризонта сахрањивања и то старијег од половине 4. века, што баца једно потпуно ново светло на досадашња сазнања о касноантичкој и ранохришћанској некрополи Наисуса.

Изузетно богато археолошко наслеђе које је откривено претходним заштитним археолошким истраживањима вишеструко је значајно.

Посебан значај се огледа у томе што је управо захваљујући променом приступа у заштити овог археолошког локалитета план некрополе констатован пре извођења изградње, односно пре ископа грађевинске механизације. Констатована је велика густина распростирања гробних целина - мање од 4м2 по 1 гробној целини. Поређења ради, ранијим истраживањима је констатована густина распростирања гробних целина 3, 4 или 5 пута мања.

 IKI9107Налази зиданих гробница, посебно су значајни како због чињенице да су све осим једне неоштећене ранијом изградњом тако и због богатства архитектуре, које по свом типу и квалитету израде упућују на закључак да се ради о гробницама које су осликане фрескама.

Поред чињенице да је неопходно наставити са истраживањима како би откривено археолошко наслеђе у потпуности могло бити сагледано и валоризовано у оквиру планиране изградње, спроведеним археолошким истраживањима је потврђено али и додатно увећано досадашње сазнање да се ради о главној градској некрополи Наисуса чија је основна карактеристика рано хришћанство и карактеристични разноврсни типови гробне архитектуре и које у потпуности прати настанак и развој римског Наисуса.