Почетак радова на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина

На археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина, започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова.

ШаркаменРадови се изводе на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима - јужна кула западне капије– кула број 1 на сектору II. Извођач радова је Предузеће Тасић Митре доо Смедерево. Предметни пројекат финанисран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.