Почетак радова на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина

На археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина, започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова.

ШаркаменРадови се изводе на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима - јужна кула западне капије– кула број 1 на сектору II. Извођач радова је Предузеће Тасић Митре доо Смедерево. Предметни пројекат финанисран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Почетак радова у манастиру Светог Николе у Куршумлији

У комплексу манастира Светог Николе у Куршумлији започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова на реконструкцији и обнови северне куле цркве и реконструкцији и изградњи ограде са капијама.

Св. Никола, КуршумлијаИзвођач радова је Општа занатска задруга Балкан Црна Трава. Предметни пројекат финанисиран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и суфинансиран од стране придвредног друштва АД Планинка Куршумлија.

Завршетак археолошких ископавања на траси гасовода

Завод за заштиту споменика културе Ниш спровео је археолошка ископавања на три археолошка локалитета на делу трасе гасовода на територији града Зајечара и општине Бољевац.

 IKI2990Археолошка ископавања обављена су на следећим локалитетима: ''Осење'', Грлиште, Зајечар, ''Дрењак'', Прлита, Зајечар и ''Котаре-Лудачки поток'', Илино, Бољевац.

Археолошка ископавања обухватила су зоне археолошких локалитета које су угрожене изградњом гасовода.

Израда Студије заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу

Екипа Завода за заштиту споменика културе Ниш у саставу архитекта Ивана Цветковић, историчар Ђорђе Стошић, сарадник Завода архитекта Александар Никшић, и Милена Милошевић Мићић из Завичајног музеја Књажевац је у склопу пројекта Студија заштите непокретних културних добара и градитељског наслеђа у Књажевцу спровела теренска истраживања.

KnjazevacУ циљу израде Студије, чију израду финансира Министарство културе и информисања спроведене су следеће активности : рекогносцирање и истраживање терена, прикупљање, истраживање и израда техничке документације и графичких прилога, валоризација и ревалоризација непокретних културних добара и градитељског наслеђа Књажевца, иновативним приступом и савременим методама обрађено је и технички снимљено више десетина објеката и амбијенталних целина, а извршена је и анализа тренутног стања значајних објеката за градитељско наслеђе града.