Римски дунавски Лимес на Листи Светске културне баштине

У оквиру реализација програма номинације археолошких налазишта и локалитета на простору Римског Лимеса на Дунаву на Листу Светске културне баштине одржани су састанци са представницама општина Кладово и Неготин, на којима су учествовали представници Министарства културе и информисања, Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, Археолошког института, Завода за заштиту споменика културе Ниш и Музеја Крајине Неготин.

Limes KladovoПрограм номинације Римског дунавског Лимеса за Листу Светске културне баштине води Археолошки институт и Републички завод за заштиту споменика културе Београд и он представља интегрални део међународне акције европских дунавских земаља (Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска у првом делу и Хрватска, Србија, Румунија и Бугарска у другом делу) да се читав простор Римског дунавског Лимеса упише на Листу Светске културне баштине.

Завод за заштиту споменика културе Ниш, као територијално надлежна установа заштите непокретног културног наслеђа учествује у реализацији

Заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпеза

Завод за заштиту споменика културе Ниш отпочео је заштитна археолошка ископавања на археолошком локалитету Црквиште код Башовића у селу Трпезa, општина Куршумлија.

Локалитет Црквиште у селу ТрпезеПројекат ископавања финансиран је од стране Министарство културе и информисања републике Србије и одобрен на основу Решења о одобрењу бр. 633-00-211/2019-02 од 02.10.2019. г. Циљ пројекта је археолошко истраживање црквене грађевине на овом локалитету, односно прикупљање података за дефинисање мера заштите, могућности за конзервацију и реконструкцију и израда предлога одлуке о утврђивању локалитета за археолошко налазиште.

Почетак радова на археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина

На археолошком налазишту „Врело-Шаркамен“ код Неготина, започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова.

ШаркаменРадови се изводе на откривеним и археолошки испитаним архитектонским садржајима - јужна кула западне капије– кула број 1 на сектору II. Извођач радова је Предузеће Тасић Митре доо Смедерево. Предметни пројекат финанисран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Почетак радова у манастиру Светог Николе у Куршумлији

У комплексу манастира Светог Николе у Куршумлији започета је реализација Пројекта извођења конзерваторско рестаураторских радова на реконструкцији и обнови северне куле цркве и реконструкцији и изградњи ограде са капијама.

Св. Никола, КуршумлијаИзвођач радова је Општа занатска задруга Балкан Црна Трава. Предметни пројекат финанисиран је од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и суфинансиран од стране придвредног друштва АД Планинка Куршумлија.